Huyền thoại Gold - Idris Baba

| ngày 23 tháng 10 năm 2014

máy tính bảng

Idris Baba

Thứ 5 Tháng 10 16, 2014/21 Zulqaidah 1435
Port Dickson, Negeri Sembilan

Idris Baba_1

Truyền thuyết vàng Idris Baba với đại diện infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Idris Baba_2

Idris Baba_3

Idris Baba_4

Idris Baba_5

Courtesy of Idris Baba

Ahmad Kamal Abdul Rahman_12

Abdul Jalil Aziz_21

Abdul Jalil Aziz_4

Wahab Haji Isahak_9

Abdul Jalil Aziz_23

Abu Bakar Johan_28

Abu Bakar Johan_30

Tên Sharif_53

Tên Sharif_54

Tên Sharif_55

Tên Sharif_56

Tên Sharif_57

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Idris Baba

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng