Truyền thuyết Gold - Dato Husainy Hashim

| ngày 13 tháng 11 2013

Loh

Dato Husainy Hashim

Thứ hai tháng 11 11, 1435 2013/7 Muharram
Subang, Selangor

Dato Husainy Hashim_40

Truyền thuyết Vàng Dato Haji Husainy Hashim Mohd Zahari infotakraw đại diện phỏng vấn Hamid ở Subang Golf Club, Selangor

Dato Husainy Hashim_7

Dato Husainy Hashim_3

Dato Husainy Hashim_50

Dato Husainy Hashim_6

Dato Haji Husainy Hashim infotakraw mẫu đại diện,
MFMZ và Rozian Erling

Ihsan Dato Husainy Hashim

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games huy chương Vàng 1965
Đứng từ trái: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar,
Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Amir Shaari và
Abdul Rahman Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) và Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Ahmad Mohd Saman_12

Dato Husainy Hashim_9

Mohd Said Mohd Hassan_23

Dato Husainy Hashim_10

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Dato Husainy Hashim

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng