Truyền thuyết Gold - Asrizal Monek

| 28 tháng 10 2013

Loh

Asrizal Monek

Thứ 6 Tháng 10 25, 2013/20 Muharram 1434
Bangi, Selangor

Asrizal Monek_8

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Asrizal Monek cùng
đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari

Asrizal Monek_2

Asrizal Monek_3

Asrizal Monek_4

Asrizal Monek_10

Asrizal Monek_9

Ihsan Asrizal Monek

Asrizal Monek_25

Asrizal Monek_13

Asrizal Monek_14

Asrizal Monek_16

Asrizal Monek_18

Asrizal Monek_19

Asrizal Monek_20

Asrizal Monek_22

Asrizal Monek_23

Asrizal Monek_24

Asrizal Monek_27

Asrizal Monek_28

Asrizal Monek_32

Asrizal Monek_33

Asrizal Monek_35

Asrizal Monek_36

Asrizal Monek_37

Asrizal Monek_38

Asrizal Monek_39

Asrizal Monek_40

Asrizal Monek_41

Asrizal Monek_42

Asrizal Monek_43

Asrizal Monek_44

Asrizal Monek_45

Asrizal Monek_46

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Asrizal Monek

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng