Truyền thuyết Gold - Abdul Rahim Kassim Mohamed S.

| 16 tháng 10 năm 2013

Loh

Abdul Rahim Kassim Mohamed S.

Thứ tư Tháng Mười 9, 2013/4 Muharram 1434
Cán bộ vườn Cheng, Melaka

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_12

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Abdul Rahim S. Mohamed Kassim với đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_3

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_10

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Abdul Rahim S. Mohamed Kassim và vợ ông, Puan Hajjah Mariam Ghani Bi P. Nagoor

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_9

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_6

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_133

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Abdul Rahim S. Mohamed Kassim với Mubarak Ali Mohamed S. Kassim, phó infotakraw, Mohd Zahari Hamid,
Faridah Abd Latif Hamza và Rozian

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_11

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_8

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Ihsan Abdul Rahim Kassim Mohamed S.

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_26

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_27

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_25

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_66

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_67

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_17

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_19

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_20

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_22

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_23

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_24

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_68

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_70

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_71

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_64

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_65

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_54

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_69

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_62

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_43

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_63

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_28

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_29

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_30

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_34

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_35

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_37

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_61

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_36

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_38

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_39

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_41

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_40

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_42

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_52

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_46

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_47

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_48

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_50

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_44

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_45

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_49

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_60

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_56

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_55

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_59

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_58

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Tags:

Category: Legendary vàng